Cranendonck en Weert tegen toestemming
Prorail om op korte termijn goederen te
vervoeren over IJzeren Rijn

ProRail lapt regels aan zijn laars
De Nederlandse spoorbeheerder ProRail wil de Belgische vervoerder Dillen & Lejeune Cargo (DLC) toestemming verlenen op korte termijn goederen te vervoeren van Antwerpen naar Born via het gedeelte van de IJzeren Rijn tussen Budel-Schoot (Belgische grens) en Weert. De gemeenten Weert en Cranendonck maken zich ernstig zorgen over de gevolgen voor de natuur, het leefmilieu, de leefbaarheid en de externe veiligheid in hun gemeenten als deze toestemming wordt verleend.

ProRail houdt zich bij het verlenen van de vergunning niet aan de Nederlandse wet, omdat volgens de Wet Geluidhinder een akoestisch onderzoek noodzakelijk is. Ook Europese wetgeving (Vogel- en Habitatrichtlijn, Kaderrichtlijn luchtkwaliteit) wordt niet in acht genomen. Daarnaast vinden Weert en Cranendonck dat DLC niet handelt volgens regels die gelden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De Wet Geluidhinder schrijft voor dat bij een toename van het gebruik van een spoortracé van meer dan 46% een akoestisch onderzoek vereist is. DLC wil per 1 oktober a.s. met 6 treinen per week per richting gaan rijden en vanaf 1 januari 2006 met 10 treinen per week per richting. Daarbij is onbekend wat de aard van het goederentransport zal zijn. Het huidige gebruik van het tracé Budel – Weert is circa 1 trein per dag. De toename is ca. 3 treinen per dag. Daardoor komt het totaal op 4 treinen per dag per 1 januari a.s. Dat is een toename van ca. 300 %.

ProRail negeert bij de capaciteitstoekenning de Wet Geluidhinder. Conclusie is dan ook dat het nu toekennen van capaciteit strijdig is met de wetgeving.
In verband met deze toename schrijft de Wet Geluidhinder besluitvorming bij zowel gemeenten Cranendonck en Weert alsook mogelijk besluitvorming bij de provincies Noord-Brabant en Limburg voor, alvorens capaciteit aan DLC kan worden toegekend. De gemeenten Weert en Cranendonck vinden, mede gelet op de fase waarin het dossier IJzeren Rijn zich nu bevindt, de wijze van opereren van ProRail zeer ongelukkig en zelfs onzorgvuldig. Dit ook gezien het feit dat beide gemeenten het nieuws over de aanvraag van DLC via de regionale kranten hebben moeten vernemen.

Alternatieven
DLC heeft prima mogelijkheden om het vervoer via de Brabantlijn (huidige situatie) of bestaand Belgisch spoor (via Hasselt -Genk -Visé) naar Born te vervoeren. Het traject van de IJzeren Rijn is nauwelijks korter dan vervoer via Belgisch spoor. Tijdelijk rijden via het historisch tracé van de IJzeren Rijn is onnodig.
Kenmerkend voor railvoerders -en DLC in het bijzonder- is het geringe gevoel voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het rijden met goederen en gevaarlijke stoffen door stedelijke gebieden vereist maatregelen ten aanzien van leefomgeving, veiligheid, geluid, trilling etc. Het eenzijdig roepen om rechten zonder ook een bijdrage te leveren aan plichten zegt veel over de maatschappelijke positionering van deze railvervoerder.

Gevolgen België
Ook de Belgische gemeenten zullen worden geconfronteerd met excessieve toename van goederentransport door hun woonkernen zonder passende maatregelen. DLC negeert ook de Belgische leefkwaliteit in deze kernen door het opeisen van deze vervoerscapaciteit.

Toezegging Minister
Overigens zijn de plannen voor het intensiveren van het gebruik van de IJzeren Rijn ook in strijd met uitlatingen van Minister Peijs. Zij heeft naar aanleiding van het plenaire debat in de 2e kamer gesteld dat tijdelijk rijden over de IJzeren Rijn zonder concreet zicht op definitieve modernisering van de spoorlijn onacceptabel is.

Stappen
De gemeenten Weert en Cranendonck, ondersteund door het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn, zullen:
• ProRail, de Nederlandse regering, de relevante ministers en de kamercommissies wijzen op deze onwettelijke handelwijze van ProRail.
• De gedeputeerden van Limburg en Noord-Brabant wijzen op hun verantwoordelijkheid en ook de feitelijke mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen op dit tijdelijke rijden (vereiste besluitvorming provincies in kader van de Wet Geluidhinder).
• Bij toekenning van spoorcapaciteit door ProRail overgaan tot het nemen van juridische stappen.

Datum persbericht: 14-07-2005
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven