artikel IJzeren Rijn wijkkrant graswinkel

De IJzeren Rijn is de historische spoorverbinding tussen de haven van Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. De Belgische overheid wil de IJzeren Rijn opnieuw in gebruik nemen. Zeven gemeenten vinden dit onaanvaardbaar. Het traject loopt immers dwars door de woonkernen van de Nederlandse gemeenten Weert, Cranendonck, Heythuysen en Haelen en de Belgische gemeenten Overpelt, Neerpelt en Hamont-Achel. Economie is natuurlijk erg belangrijk, maar levenskwaliteit mogelijk nog belangrijker. Die levenskwaliteit staat voor Graswinkel op het spel!

Nachtrust wordt verstoord
Prognoses wijzen uit dat het transportverkeer bij een reactivering van de IJzeren Rijn met 300% kan toenemen. Iedere 20 minuten zal een zware goederentrein uw nachtrust verstoren. Bovendien zal de trillingshinder gevoelig toenemen. De trillingen breiden uit van 20 naar 70 en van 70 naar 100 meter. Gevolg? Meer bewoners ondervinden meer last.

Gevaarlijk transport
Volgens een veiligheidsstudie zal het risico voor Weert op ongevallen met treinen geladen met brandbare gassen en uiterst explosieve vloeistoffen ruim zevenmaal hoger liggen dan nu het geval is. Een ongeval met gevaarlijke chemische stoffen in dichtbebouwde kernen betekent een catastrofe. De kans op een ramp moet absoluut worden vermeden.

Verkeershinder door gesloten overwegen
Door het intensieve goederentransport zal het verkeer aan overwegen veel vaker voor gesloten slagbomen staan. Dat veroorzaakt niet alleen verkeershinder maar ook een extra belasting op het milieu door langere wachttijden. Bij noodgevallen vormt het bovendien een ernstige belemmering voor de hulpdiensten.

Toename geluidsoverlast
Verkeershinder is niet de enige overlast die de extra goederentransporten met zich meebrengen. De autonome groei op het spoortraject Eindhoven - Roermond weegt ook op Weert. Met het reactiveren van de IJzeren Rijn stijgt het aantal goederentransporten door Weert naar 2020 toe tot ongeveer 130 goederentreinen per dag. De geluidsoverlast voor u als inwoner verdubbelt dan. Naast het vele extra lawaai vormt dat een bijkomend gezondheidsrisico.

Natuurgebieden
Natuurgebieden waaronder de Weerter en Budelerbergen vormen nu een paradijs vanrust voor mens en dier. Het historische tracé van de IJzeren Rijn dat lange tijd niet gebruikt is, ligt vlak langs of doorsnijdt landschappen en natuurgebieden. Met een actieve IJzeren Rijn worden deze gebieden alleen al ’s nachts belast met ongeveer 80 goederentreinen. Waardevolle landschappen en natuurgebieden zullen verloren gaan. Een aantal van deze natuurgebieden zijn volgens de Europese Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn echter beschermde natuurgebieden. Die groene longen mogen niet verdwijnen. Bovendien is het negatief voor de vrijetijdseconomie in de regio

Verloop proces tot reactivering
De basis voor de reactivering van de spoorlijn is gelegd tijdens de onderhandelingen van de Nederlandse en Belgische regering over de Hogesnelheidsspoorlijn (HSL) tussen Antwerpen en Rotterdam. In het verdrag wordt vermeldt dat Nederland en België in goed nabuurschap de reactivering van de IJzeren Rijn zullen beoordelen. In 1998 heeft de Nederlandse regering aan België geschreven dat zij overtuigd is van het Belgische belang van het reactiveren van de IJzeren Rijn. In 1999 is begonnen met het opstellen van een Milieueffectenrapportage (MER) waarop in 2001 een zeer groot aantal reacties is geschreven nadat de rapportage ter inzage heeft gelegen. Over de kostenverdeling van de in de MER opgenomen maatregelen kregen Nederland en België een meningsverschil. Het Europese Hof van Arbitrage is gevraagd hierover een (bindende) uitspraak te doen. De uitspraak van het Hof betekent dat Nederland een groot deel van de kosten moet betalen en dat er een “Commissie van onafhankelijke deskundigen” (COD) moet worden samengesteld die de kostenverdeling tussen Nederland en België exact gaat bepalen. De uitspraak van het Hof van Arbitrage is voor de minister aanleiding om geen uitgebreide milieumaatregelen voor de IJzeren Rijn te nemen.

Er mogen uitsluitend maatregelen genomen worden die wettelijk vereist zijn (sobere uitvoering). Dit betekent dat de leefbaarheid in de regio sterk achteruit zal gaan. Meer geluidsoverlast, meer vervoer van gevaarlijke stoffen, (af)gesloten spoorwegovergangen. De zeven gemeenten hebben in 2005 het “Schetsboek IJzeren Rijn” laten opstellen waarin maatregelen zijn onderzocht die voor de IJzeren Rijn in deze regio moeten worden getroffen om de leefbaarheid te waarborgen. Dit Schetsboek is in oktober 2005 aan de minister aangeboden Zeer recentelijk, in september 2006 heeft België en Nederland besloten een COD aan te stellen. ProRail zal in opdracht van de minister de uitgangspunten uit de MER actualiseren.

De gemeenten hebben de minister schriftelijk verzocht het Schetsboek onderdeel uit te laten maken van het actualisatie onderzoek van ProRail. Balkenende: "Heropening IJzeren Rijn niet forceren" Heropening van de IJzeren Rijn moet niet worden geforceerd. Dat heeft premier Balkenende begin deze maand gezegd tijdens een bezoek aan het Belgische Hasselt. De premier liet weten "een open en eerlijk gesprek" over de kwestie te willen voeren en zei begrip te hebben voor de haast die België heeft met het laten rijden van goederentreinen over het historische tracé. Er moet rekening gehouden worden met de gevoeligheid van het onderwerp in Nederland. Volgens PvdA, GroenLinks en VVD had Balkenende zich harder moeten opstellen, want het Nederlandse standpunt in de discussie is tot nu toe "nee" geweest. Steun de actie “Ik lig wakker van de IJzeren Rijn” Wanneer u zich samen met ons zorgen maakt over de leefbaarheid in Graswinkel door het reactiveren van het historische tracé IJzeren Rijn en de daarmee gepaard gaande gevolgen; mogen wij dan een dringend beroep op u doen.

Onderteken de petitiebon op bijgevoegde flyer en stuur deze bon zo spoedig mogelijk op naar de gemeente (een postzegel is niet nodig) of deponeer de bon in één der brievenbussen van de leden van het bestuur. Wij dragen er dan zorg voor dat de bonnen tijdig aan de gemeente worden aangeboden. Mocht u de petitiebon in de onlangs ontvangen actiekrant al hebben ingevuld en opgestuurd, zijn wij u daar zeer erkentelijk voor en bedanken u hartelijk voor uw steun.

Samen sterk - Samen strijden voor een leefbaar Graswinkel
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven