Brieven van SWV na beslissing bewindslieden 17 nov. 2008

Na het topoverleg tussen de verantwoordelijke Ministers van Belgie, Duitsland (Nord Rhein Westfalen) en Nederland. stuurt de Minister van Verkeer en Waterstaat een brief aan de 2e kamer. Daarin verwoordt hij wat tijdens dit overleg is besproken, en de gevolgen van het niet bereiken van overeenstemming over het alternatieve tracé N280/A52 voor het vervolg van het proces.

Voor het Samenwerkingsverband is de brief van Minister Eurlings van 27 november 2008 aanleiding om de vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat en de verantwoordelijke Belgische Minister Vervotte,  een brief te sturen. Daarin wordt uiteen gezet hoe het Samenwerkingsverband denkt over de IJzeren Rijn.
Het Samenwerkingsverband erkent het recht van doortocht voor Belgie van Antwerpen naar het Ruhrgebied, maar pleit voor een oplossing via een toekomstvaste verbinding, gebaseerd op een deugdelijke Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en een Grensoverschrijdende MER studie van Antwerpen tot Duisburg.
Het Samenwerkingsverband vraagt zich af of de hoge kosten die een reactivering volgens het voorliggende alternatief vergen kunnen worden verantwoord gelet op de gering baten die van het grotendeels enkelsporige traject kunnen worden verwacht. Ook wordt geconstateeerd dat opening van de IJzeren Rijn tot gevolg heeft dat de Montzenlijn wordt leeggetrokken. Zij concludeert dit op basis van de vervoersprognoses van de COD.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven