Minister: tunnel Weert lijkt geen optie

Op 26 juni 2008 boden de gemeenten Weert, Cranendonck en Leudal hun gezamenlijke Tunnelplan aan, aan de minister van Verkeer en Waterstaat. De minister reageert daar nu op  met het toezenden van de analyse van het plan door Proail.

De essentie van het resultaat van de analyse door Prorail is dat een ondertunneling van Weert vanwege de hoge kosten daarvan, niet haalbaar is. Prorail adviseert om energie te steken in het bevorderen van uitgebreidere inpassingsmaatregelen. Uitgaande van het thans voorliggende basisontwerp, bijvoorbeeld door het 'ombouwen' van de vrijliggende goederensporen met een gesloten constructie.
Voor wat betreft de gevraagde maatregelen in de andere gemeenten geeft Prorail aan dat deze deels al deel uitmaken van het basisontwerp, en voor het overige het waard zijn om serieus te worden overwogen.
De minister stelt voor om bij gelegenheid van het  overleg in het kader van het Ontwerp Tracébesluit   met de gemeenten, in te gaan op de (on)mogelijkheid om elementen van de ideeen uit het Tunnelplan op te nemen in het OTB.
De kamerleden Weekers en Aptroot hebben vragen gesteld over de reactie aan de gemeenten op het Tunnelplan. Met zijn brief van 15 januari 2009 worden deze door de minster beantwoord.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven