Minister presenteert onderzoeksresultaten diverse tracés aan Kamer

Periode: December 2007
 
Ten aanzien van de actualiseringstudies komt de minister tot dezelfde conclusie als in zijn brief van 14 mei 2007 aan de Kamer (Kamerstuk 27.737, nr. 22): er zit geen ‘wonderalternatief’ tussen de twee nu onderzochte spoorverbindingen. Resumerend:
1. De A67-spoorlijn is - met een benodigde investering van € 7 miljard - vele malen duurder dan de IJzeren Rijn, en levert Duitsland en België geen voordeel op. De A67-spoorlijn kan derhalve niet gelden als serieus alternatief voor de IJzeren Rijn. De reden van de Kamer om de A67-spoorlijn te laten onderzoeken was naar mijn mening om te bereiken dat Nederland behalve de lasten ook lusten zou hebben van een IJzeren Rijn, in de vorm van economisch voordeel voor de regio Venlo. De A67-spoorlijn is daarvoor echter geen doelmatig middel, maar ik wil - buiten het kader van de IJzeren Rijn, doch in het kader van de Samenwerkingsagenda - samen met de regio Venlo en de Provincie Limburg bezien of en hoe de suggesties uit de voorliggende rapportage in de integrale gebiedsontwikkeling voor Greenport Venlo kunnen worden meegenomen.
2. Het FENIX-concept is een interessant privaat initiatief met een primair interregionale verankering en met vérreikende ambities, waarvan ik de verdere ontwikkeling afwacht. Ik heb mijn Belgische ambtgenoot schriftelijk gevraagd om mij te berichten of hij in het FENIX-concept een voor België relevant alternatief voor de reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn ziet.
3. Het Duitse A52-tracé scoort op Nederlands grondgebied beter dan het historisch tracé van de IJzeren Rijn. Als gevolg van succesvol Duits-Belgisch-Nederlands overleg zal de beschikbare informatie over de N280-Oost/A52-variant nader worden geanalyseerd, teneinde te bezien of deze variant verder moet worden uitgewerkt. Verwacht wordt dat daarover door de betrokken bewindspersonen rond eind januari/februari 2008 een beslissing kan worden genomen.
 
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven