Concept motie samenwerkingsverband PS Noord-Brabant en Limburg

Datum: 07-03-2007

Provinciale staten van Noord Brabant/Limburg, in vergadering bijeen op …?

Overwegende dat:
  • Eerste en Tweede Kamer het Arbitrageverdrag IJzeren Rijn hebben goedgekeurd;
  • België een gerechtvaardigde wens heeft voor een goede Noordzee Achterlandverbinding voor goederentransport per spoor;
  • de nationale beleidskoers van VROM, V&W en BIZA inzet op duurzaamheid en toekomstvastheid;
  • spoorvervoer moet worden ontworpen met een lange termijn termijnfocus;
  • spoorvervoer niet op zich moet worden gezien maar in samenhang met andere modaliteiten en milieueffecten;
  • leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid voor honderdduizenden inwoners langs het historisch tracé door een Trans Europese Goederentransportlijn in zowel België, Nederland als Duitsland onomkeerbaar wordt aangetast;
  • Europese richtlijnen t.a.v. natuur moeten worden gerespecteerd;
  • een beleid is ingezet om goederenvervoer buiten stedelijke kernen af te wikkelen
 
Spreken de wens uit dat:
De discussie rond de reactivering van het historisch tracé van de IJzeren Rijn verbreed dient te worden tot (op onderdelen) alternatieve tracé’s in gezamenlijkheid met België en Duitsland. En dragen Gedeputeerde Staten op: Om zo spoedig mogelijk alle mogelijke initiatieven te nemen richting Regering en Tweede Kamer. En gaat over tot de orde van de dag.
 
Print paginaPrint pagina
Naar bovenNaar boven